h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

khu mật xứ

khuya
vẫn ngồi chong
giao thừa
lên nhang cúng phật
lạy mùa linh thiêng
chú. niệm
ôngbàtổtiên
chị
em
trong cơi tham thiền miên du
cha nghiêng ảnh sóng
mẹ. bù
chút con thua lỗ
từ du di
đời
nửa khuya lấp lóa
chỗ
ngồi
mê xuân chép. loáng
vực
đồi
tương tranh


hoàng xuân sơn
ở giữa Đinh Dậu/Mậu Tuất

 


art2all.net