h o à n g x u â n s ơ n

 

 

l ạ n h  k h á i

 

tới uà.  lạnh

của mai sau

hôm nay nghe lụa

nát nhàu hương phi

ngồi thuyên.  vĩnh cửu hằng hà

t́m nghe nức nở

trường sa bội hành

con đường ở phía thong manh

cây thắp lên             nắng

rụng xanh xuống trời

xin vâng lời tạ t́nh người

cùng đi hết một cuộc chơi thần kỳ

đợi bóng chiều.  sạch

như ly

lau ḿnh. nợ                        trả

cho tỳ                        vết

hôn

 

HoàngXuânSơn

12 tháng tư mười ba


 

art2all.net