h o n g x u n s ơ n

 

 

 

Old Man Winther : Waiting On A Winter Day

( https://oldmanwinther.bandcamp.com/album/waiting-on-a-winter-day )

 


l ậ p  r i n g

Đầu đng se nhịp ngủ hn
ci huyền trong gi
mnh mang bụi bờ
nghe mnh rượi r
tnh
thơ
từng con chữ lấm c chờ được đu
hoang sờn lạnh một mầu
chuyến đi của l
về su bụi lầm
cộng
trừ
nhn một phiến m
nhn nhau tuyết cũng v ngần
thế thi

h o n g x u n s ơ n
@9AM
12.11.20

 

 

 

art2all.net