h o à n g x u â n s ơ nlục bát liên đới

khúc  nghiễm

nghiễm nhiên
con quạ xa bầy
khi không lục dưới tầm tay
vết chàm
xanh rờn lên mặt thảo am
chẳng phải cư sĩ đường hoàng tứ thân
nghiễm nhiên
dép cỏ không cần
đi mô rồi cũng mười phân
gậy cùn


rựt

ḷn tay dưới chiếu bần thần
hóa ra ngứt một cọng lân lư buồn
cườicười
bạn rủ. cười không
ừ th́ cười với
lông bông cửa nhà

 


d ̣ m

chẳng phong trào
cũng nín khe
nh́n qua lỗ khóa
tư bề tối om
bà con ơi mấy cái ḥm
tự nhiên bật nắp
ngó lom lom
đời


Hoàng Xuân Sơn
14/4/14


 

art2all.net