h o à n g x u â n s ơ n

 

 

lừ mắt
tặng Cao hiền sĩ
gởi quư ôn Hồ Đ́nh Nghiêm, Vũ Hoàng Thưbạn chỉ. màu đỏ rượu kia
th́ đây huyết thống
cặp kè thân thương
bạn cùng ta. chung
độ đường
đi lâu cũng cập chuyến buồn
tóc râu
hà cớ ǵ lơ chào nhau
để cho ngọn gió rầu rầu
ngộ
không
cứ man nhiên cứ
bốc đồng
ngàn năm rỗng ruột
c̣n
không
ghế ngồi
b́nh sự

tôi. tự thở
với ḿnh tôi
nghe ra thiền tụ
cũng rời chơn không
lảo đảo ngọn tâm phiêu bồng
cùng hoa lá nở mềm tông thức buồn
một đời người. im lặng. tuôn
th́ con sóng vỗ cũng thường hằng
nghe
tôi thở. hít. tôi. bộn bề
dài hơi. dấu chỉ. vào tê mê
chuyền
tóc c̣n xanh môi c̣n huyên
náo cùng thân nhiệt
một thiên sự đầy


hoàng xuân sơn
24 nov. 2017
 

 


art2all.net