h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

m i   n â u

 

nâu sồng. chín một tư duy
tự nhiên ḿnh muốn qua cầu vịn vai
nước sông cứ chảy một vài
đếm chi ngày tháng trùng lai bến bờ
con thuyền trổ ngực vào thơ
mâu ni huyền sự buổi chờ đợi thêm

hoàng xuân sơn
29. 4. 2016

 

 

 


art2all.net