h o à n g x u â n s ơ n

 

 


một  khúc  thu

chim ca. héo lánh ban ngày
rơi xuống triền vực
hồ mây lăng điều
áo vàng ngợi
khúc đăm chiêu
du di trên những ngón thiều đứt dây
nối thầm. cảm nghiệm hơi may
không trăng hút bụi
không mày nhíu kim
thu dung có bữa trao mềm
đường tha thướt chẩy vào niêm luật người


hoàng xuân sơn
mười chín tháng chín 2016

 

 


art2all.net