h o à n g x u â n s ơ n


 

m ù a t r a n g đ i ể m

 

 

không gai
mà hoa cứ đâm
kín        trời ngột ngạt
tơ lồng lộng      bay
hít thở bụi phổi
rất dày
hương no trùng thổ
rướn đầy thiên cư
ở mô rồi nắng cũng cù
gió đưa ngắc ngoải
về ru rú
nằm
ba hồi máy động
sơn căn
xuân thu c̣n giọt nước
hằng hà
đi

HoàngXuânSơn
ba tháng chín mười ba
 

art2all.net