h o à n g x u â n s ơ nnăm nhuần
 

tôi biết làm sao sơn
tôi biết làm sao cường
không biết làm sao hoàng thiệp
biết làm sao lữ
làm sao tôi
một buổi chiều vàng
ơi
nhuận

 

 


bảy bổng
 

nhích thêm chút nữa là qua con số 7
xưa nay hiếm mà ḿnh th́ muộn
thất tuần
ồ hơn thế nữa
thất thập thất thần
thất
tung
thời gian ôi. cái giống
và lực a ṭng
b(th) ất


hoàng xuân sơn
3 avril 2015art2all.net