hoàng xuân sơn

 

n g h e  m ư a.  n h ớ  h u ế

                        

                           nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa . . .

                              [ trịnh công sơn - một cơi đi về ]

 

 

 

mưa rất lâu. mưa rất lâu

mưa dầm. thúi. nẫu. ruột rầu kinh niên

phải huế mô mà ṿng, kiềng?

mà đeo xuyến, nhẫn thuyền quyên đoạn đành

e chừ gió máy đành hanh

thổi mưa oan nghiệt

mấy thành mắt sâu

anh nằm chờ huế ngất câu

lặng nghe mái đẩy giọt ầu ơ. tuôn

chiều hôm cội điểm sương nguồn

ngọn mây cước trắng

rụng buồn xa xăm

mưa làm chi. ướt trăng rằm

ướt em nguyên thủy

tuyền, lâm mịt mờ

anh nằm nghe huế rất thơ

trong tâm tưởng dậy một bờ tóc, da

mưa rất lâu. ở quê nhà

mưa bay mải miết phồn hoa thị thành

 

hoàng xuân sơn

20.oct.2010