h o à n g x u â n s ơ n

 

 

nghe tin luân hoán từ sâu hóa bướm

buồn t́nh. sâu cuốn chiếu chơi
c̣n người sao lại cuốn đời trải ra
sân vườn bặt tiếng chim ca
th́ con bướm dại cũng tà tà bay
một hôm gân huyết bàn tay
bỗng xanh tái mạch khô gầy luống hoa
từ đời khóa cổng làm thơ
trời chưa kịp tối đă mờ gương sao
t́m nhau vuông chiếu năm nào
để nghe ngóng dậy chút ngào ngọt ru

hoàng xuân sơn
6 tháng mười 2014

 

 

 

 

 

 

art2all.net