hoàng xuân sơn 

 

n g h ê   x u â n

 

mày ṃ

áo xng

tinhtinh

cánh hoa to mng

tri ŕnh mây xa

đóa sen hng. tuyết

nut nà

th bung phiến thch

c̣n da. vi t́nh

đu mùa cây lá chung chinh

bao nhiêu phn dip

ṿi quỳnh by nhiêu

mi sương. rn. m

đi liu

qua khe lc thy

nghe chiu doái đêm

cn lao

vc sóng lên thm

cht đâu thoái v

ngoài duyên khi.

trùng

 

Hoàng Xuân Sơn

9 jan. 2012


 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net