h o n g x u n s ơ n

 

 

n g ư n g b c h
 

 


dng đứng lầu xanh
trăng đầu thềm biệt lệ
bng khung ngi thịt da cung cc
nếp đan cọ gần. thim thiếp nga
mi sơn
thu rải vương mầm bệnh tương tư mộ vng
mắt nhắm c đu hồn rực
rạo
tnh bần bật rung khuya
kn nằm bi su vườn người
rụng bướm*
thẻ lịch buồn xem ngn chc bu
cởi nhẹ đường chia o xống
mảnh khăn độ lượng hồ cầm
khơi
vơi
tận cng hương biếc

HongXunSơn
mười thng chn mười ba
*nửa khuya bướm rụng lm su vườn người Huy Tưởng

 

art2all.net