h o à n g x u â n s ơ nnhân đôi
ngậm ngùi đưa tiễn Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn

rồi cao sơn
với cao sơn
ở làn da thịt
đâm           gờn gợn
          tan
hai con mắt
nhíu hoang đàng
nh́n chương phổ lục
c̣n mang dấu cười
mượn h́nh
phía               lũ
cơ ngơi
mấy phiên hàm dưỡng
tần                 phơi
           tấn
chiều
c̣n.   vẫn c̣n đấy
nguyên tiêu
lắng nghe sáo giục
ngân thiều bội phương


HoàngXuânSơn
mars – decembre 2013

 


art2all.net