hoàng xuân sơn


n h e o m ắ t b i ể n
 


gối đầu lên sóng tự nhiên
cứ thả h́nh trôi vô tướng
vỗ về thân ta là thuyền
là một cánh rong. mường tượng
 


rồi nước cũng sẽ mang đi
trần gian xô bồ bụi bặm
cũng chẳng đa đoan làm ǵ
nhẹ thênh. nhẹ bồng toan tính
 


ô ḱa. mắt xanh như ai
trời xanh. mây xanh trùng thẳm
dẫm chân lên cát tượng đài
ướt long lanh từ độ ngắm

hoàngxuânsơn
mélia las dunas
23 oct. 2011
 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net