h o n g x u n s ơ n

 

 

nhịp đồng văn
tặng VCL

g g g
ph tang
trống
mt
       mịt
vi vt nhịp roi
tom cht đnh huỳnh
g rn thần thi
bibi thuyền         đi
trong mu
trong sắc
chữ
a
thần ph
động trời nhn văn
lịch sử
t m
g g g
đồng đăng ngọc hồi
tượng đứng
tượng ngồi
bồi v tượng ng


hong xun sơn
17/02/17
 


art2all.net