h o n g x u n s ơ n

 

 

n i đ i x u ố n g
 

 


đ rồi
xuống mi mưu toan
bn tay sẻ nu cnh soan
gạ tnh
hn sỏi theo chn in hnh
lăn lc một nỗi cuồng
khinh               ngạo đời
nhn người thấu thị đu?
                   nơi
con mắt lục lạc
kha trời đảo đin
ni đi xuống chợ
du phiền
hnh cũ giấu biệt từ
min
                    mọi
nằm
gườm. cng chui thủ
lăm lăm
biết đu ma mị
v nhằm kỷ cương

HongXunSơn
11/4/13

 


 

 

art2all.net