hong xun sơn

 

n i   s ư

 khuya nay tc xuống đồi
trơ chỏm đầu ni cụ
ngọn mu ni sương phơi
đ than rền miệng h

căng thy ngựa ba chiều
chừa một phương trốn biệt
i khanh i khanh i
trẫm cũng buồn hết biết

con chuồn chuồn rm ran
bng một đường tơ nhện
ci vảy chm chm vng
khiến thần hồn đổ đốn

cứ ht cho trẫm nghe
dẫu nguyệt cầm t điếng
cứ thở cho trẫm về
dẫu thuyền đ tiềm tiệm

ni đ lỡ chn rồi
cn chi phường tạo tc
tim hồng. biết thuở m
đắm giữa hồ sen ngt

HongXunSơn
21.2.2012