h o n g x u n s ơ n


 

n u ố i

th thi
cứ để mực nha
tan trong hư ảnh
m la
bng
phiu
tn. hoa chung g lạc thiều
th thi cứ để
lng xiu với buồn
với lời tnh lc
xa
bung
tc xanh xưa với
cội buồn
di sơn

HongXunSơn
S. J 16/1/2013

 

 

art2all.net