h o n g x u n s ơ n

 

 

 

ổ tầm tầm
tặng tm chn dung Lun Hon


đ c lập nhm rồi
m tả tơi rơi rụng
by giờ chẳng phe nhm
vẫn t t rong chơi


liều mạng th đ liều
bụi bờ cn sống st
cứ rnh rang nối đui
cuộc chơi no cũng lọt


kể cả lc nằm buồn
cũng khoo dăm ba nốt
nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc
lời chiều như my tun


hong xun sơn
20 oct. 18

 

 


art2all.net