h o à n g x u â n s ơ n


 

p h ậ n.  t à i

chát ṭm ṭm. chát
cái roi vân lăng
điều phong nguyệt
hôm qua tôi thấy em đẹp
rất tiên như thần
người run rẫy dưới thềm
cái roi vung vẫy
lắng xuống tự nhiên cái diều
không có trời để bay lên
trời đậm đặc
người rậm rật
đi ngủ đi bảo tôi trời rán ngủ đi
không th́ không mộng b́nh thường
quạt hầu rách bươm
rộng rinh giường chiếu
lủ khủ phong t́nh
dấu quê là dấu quê ḿnh
việc ǵ phải giấu
đinh ninh phận buồn[g]

~~o))((o~~

 


r ầ u
 

rầu rầu nựng mặt rầu rầu
rờ râu cũng chẳng tới đâu rầu rầu
thiên hạ vốn đă rầu rầu
rầu thêm chút nữa th́ râu vẫn rầu
rầu rầu muôn thuở cứ rầu
vui làm sao đặng ngh́n sau c̣n rầu


Hoàng Xuân Sơn
30 tháng 3 - 2014

 

art2all.net