h o n g x u n s ơ n

 

 p h p t ư ớ n g

về đy php tướng vin mng
con mắt dụi ảnh
đo bng            dụi
                   mơ
xng xo như một qun cờ
hay nghim đứng.   trộng
chờ              kh
cuộc nồng
ha theo bảy tụ năm tng
phc bng quơ. một
rồi thong dong
về
bề g giọng rượu đ kh
giọng toan gy hấn
đ              l nh
       ku
đ ct kt         rị
dy thiều
phptướngphptướng
khc chiều
tuyệt nhin
khng c ai vả mặt.   liền
dăm bảy ci tt
đảo đin thần hồn
về day php tướng
tiu         ln
mai sau định vị
suy tn
cần c

 v ũ


ma quanh đại hồng chung
bi thể vũ như
bi đất. một thỏi vng
đồng tnh khuyn ha dị


HongXunSơn
22/23 mai 2013


 

 

art2all.net