h o à n g x u â n s ơ np h ấ t

uổng công nằm vạ cẩm thành
thân đơm củi mục
mét xanh da đời
[em. từ em ra tôi]
bơi về
một chỗ quên bơi
ḷng sông không hẹp
mà người đảo chao
rớt qua bờ huyễn
phía nào
nghe hồn thế tục
ôm phao giữa ḍng
quê người
tủi lạnh bàn chông
đóa phương cắt. rét đậm cùng
mẫu đơn
một thôi én lượn như c̣n
mùa xuân chẳng báo
về non sông gầy
bây giờ vân chỉ ḷa tay
ngó lên cḥm bạc
phất ngày tịnh liêu

HoàngXuânSơn
tháng 8.12


art2all.net