h o n g x u n s ơ n

 

 

quạt [my]

cũng phải vặn cht gi
cho người thấy lơ phơ
h qua thu tới
phờ phạc phạc phờnh [thuỷ]

ngủ nhiều
chẳng đặng mắt no
chỉ nghe hc hiểm
t m
trắng
đm
ai giăng lụa bạch ngang thềm
m phơi lưng giậu
ướt niềm cc hoa
về qua mấy ng trăng
                                       t
mnh đi lẩn lt
như l ma trơi
giọt ln tinh.  le.  giữa trời
hồn mun năm của
trng khơi
đắm
chm


hong xun sơn
31/8/18

 

 


art2all.net