h o n g x u n s ơ n

 

 

 

rượu cng h

ra đường. rượn một lc lu
nghe sng ụp xuống
nghe tầu thở ln
nghe mnh xốc nch ci tn
rớt xuống rớt
xuống
giữa lềnh bềnh
vui
lu hung
chưa một trận cười
rượu rượu. tới bến. đười ươi
tận tnh
tuy-d

ống tầu
chui một cơn mưa
ra đường bất kể sớm trưa
dập du
tội lệ g nằm buồn thiu
dựng dậy
ngỏng dậy
tới điều mn m
chỉ tay lục vấn cơn thề
mặt trơn đ quyết, phượng
hề
long nhong


hong xun sơn
13/7/16
 


art2all.net