h o n g x u n s ơ n

 

 


T Ị N H  Đ Ế

 

[ tặng Trương Đnh Uyn ]


Ngồi buồn
lẳng lặng
sen vua
nơi đu một cht vui đa
i phi
bng mưa
vẫn rưới diu tr
trẫm nghe hương ga bay đi
tận hồi
mộc mầm nẻ cht mi
cưa đi nhung nhớ
nợ bồi xương văn
ngi sao đ miết vện vằn
về thi vn cẩu
về chăm bng tnh
by giờ hơi o mần thinh
lm răng trẫm biết
hương quỳnh lục lăng

h o n g x u n s ơ n
26 juillet 2020

 

 


art2all.net