h o n g x u n s ơ n

 

 

trầm hương

v những tnh bạn. khuất lấp


mi nhang hủy thể như tuồng
thắp trn đồi nắng
đi luồn dưới cy
lửa no
đốt một trần my
con mắt cn dụi
xốn
ngy m hao
bạn ơi. xt. mộng ảnh bo
tim trong thớ gỗ
tnh co xước gai
o s ngược tuyết. chăm
ci
đặt phin rơi rụng ngoi vai
tửu trần
nước về x một hồng n

hong xun sơn
15 dec 18
(ở denver . colorado )


 

 

 


art2all.net