h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

t r ớ     t r ờ

dấu trời
mỏi ngóng              xa xăm
một vệt đen
một
vệt                   bầm
cơ ngơi
huyện t́nh
có bấy nhiêu thôi
quanh đi quẩn lại
tiếng
lời
vo ve
sống-ở-đây. ngột. khôngdè
cùng dốc đứng          thở
bờ. be
mịt mùng
che đời thiển cận
lên khung
nhiều lúc cũng ngại
tơ đồng
hở
        hang


HoàngXuânSơn
31.1.12

 

 


art2all.net