La ThụyNHN LẠI ĐỜI MNH
 Su ba sắp tới: chửa phai xun
Tn cuộc chơi rồi mới tỏ phn
Thơ ti rượu bầu bay bướm mi
Cờ bn sch kệ thảnh thơi dần
"Trồng người" một thuở đang nhn quả
"Gieo hạt" bao năm đ chọn nhn
Qu nửa đời a! Cn xanh mộng
"V vi" đỡ nhọc đến phm thn


La Thuỵ

 

 

 

art2all.net