LÊ KIM THƯỢNG

 

 

 

~=o)8(o=~

Chùm thơ t́nh  2019

 

NGUYỆT BẠCH / NGUYỆT THỰC / NGUYỆT LẦU

 

~=o)8(o=~

Trang thơ xuân 2019

 

TẦM XUÂN / DU XUÂN

 

~=o)8(o=~

Thơ Tình Lục Bát 2018:
 

BẾN SÔNG

BẾN TRĂNG

CƠI QUÊ

CỔ TÍCH

ĐỖ QUYÊN

LƯU LY

MÂY TRẮNG

NGƯỢC XUÔI

TÌNH HOA

VIỄN XỨ

YẾN OANH

 

~=o)8(o=~

Chùm thơ t́nh  2018

 

BỤI TRẮNG - MẬT T̀NH - HOÀNG LAN

CA DAO - NGUYỆT CA - HUYỀN THOẠI

CỐ NHÂN - SANG Đ̉  -  LỖI HẸN

HOÀNG HẠC / SÀI MÔN / TỌA THIỀN

TAN TRƯỜNG - HUYỀN SỬ - NGÀY XƯA

ƯƠM T̀NH - BỘI THỀ - NGƯỜI DƯNG

 

~=o)8(o=~

 


art2all.net