Lữ Thượng Thọ

 

( 1954 - 2014 )

 

 

THƠ V ĐỀ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi ch của a2a :

Tập thơ do bạn Hong Ngọc Đức gởi 09 thng 08, 2015

 

 

trang lữ thượng thọ

chn trần

art2all.net