Ngưng Thu
 


ĐIỀU EM BIẾT

Nắng ...
là riêng của gió

Đất ...
là riêng của trời

Duy một điều em biết
Em ...
là riêng một người.

Giữa vô vi
trần đời
Với muôn ngàn

thiệt
Có một điều
em biết
Em ...
riêng ḿnh anh thôi

Ngưng Thu

 

art2all.net