Ngưng Thu

 

 

EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA*

Em từ lục bát bước ra
Nghiêng chiều
đợi nắng
mây là lượt bay
Tứ thơ em
chuốc tôi say
Nguyệt cầm rung gọi ...
trăng ngây xuống trần
Tôi mơ...
mơ áng lục vần
Khỏa hồn thơ
quyện
mấy ngần ngận em
Bát này ...
nâng nhé ! vành đêm
Bát này ...
tôi cụng bên thềm lục căn
Em ...
vần lục bát ăn năn
Tôi ch́m trong bể ....
ngập trăng - em và ...

NGƯNG THU


*Nhà thơ lê hân


 

art2all.net