Nguỹn Hàn Chung

 

 

 

 


Người tnh

 

vừa thnh thiện
vừa hồ ly


vừa nửa tiện t
vừa nửa tin c

đến khi vi xuống
đy mồ


chắc chi anh
đ nam m


ro tnh