Nguỹn Hàn Chung
 

 

A N H N H Ớ S I G N
A N H K H N G N H Ớ E M


Nguyễn Hn Chung

Anh khng nhớ em anh nhớ Si Gn
nhớ những con đường anh cng em đi dạo
nhớ những chiếc xe rẽ bất ngờ lm em chới với
ng trọn nuột n vo tay anh
Anh khng nhớ em nhớ Ng Tư Hng Xanh
đm ấy trời mưa bay lất phất
em đọc anh nghe cu thơ mới viết
cu thơ anh nhớ đến by giờ
Anh khng nhớ em nhớ đến vn cờ
anh chấp con xe em đi con tướng
anh nhớ ci tnh người ngang bướng
ci chi cũng ginh phần hơn
Anh khng nhớ em anh nhớ Si Gn
em c l g của anh đu m anh phải nhớ
chỉ biết khi buồn l anh trốn vợ
v phng một mnh lẩm nhẩm thơ em
nt chữ mờ nhiều nhưng bng chữ đầy thm
Anh nhớ Si Gn anh khng nhớ em!

 

Houston TX USA
Nguyễn Hn Chung


.................................................

I  M I S S  S A I G O N
I  D O N T  M I S S  Y O U

 

Nguyễn Hn Chung

Translated by  V Như Mai

I dont miss you I miss Saigon
I miss the streets where we walked through
I miss the unexpected cars turning that made you tumbled
and fell softly into my arms
I dont miss you I miss Hang Xanh intersections
It was drizzling that night
when you were whispering to me the new verse you had just written
The words that have since always been in my vision
I dont miss you I miss the chess game we played
I wanted to give in the rook but my king you captured as trade
I miss your stubbornness
When you always loved to skip a beat
I dont miss you I miss Saigon
You are not mine I cant hold on
But so many times I hide from her
into a corner whispering your verse
The handwriting faded but its thick shadow such a curse
I miss Saigon I dont miss you!

V Như Mai
Perth- Australia
16/9/2019