Nguyễn Hàn Chung
 

 

 

đ à n  b à


không ai
tránh được ḷ thiêu

đàn ông cháy sém
chín chiều khác nhau

người cháy chậm
kẻ cháy mau

cháy tang thương
những mái đầu bạc phơ

khi vừa cháy đến
bài thơ

tôi lanh tay giựt
mấy tờ vừa lem

 

 

nguyễn hàn chung