Nguỹn Hàn Chung

 


Hn chi


Mua ci ti vi thịt lớn phóng đại t́m ảnh
ŕt bùn của nàng
đùa bỡn cách nào em cũng khng chịu cười

Người ṃt ly bóng ṃt ly
cứ ṿy cưa đi cho tới sáng

Nửa đm nàng thức ḍy đòi yu
tíng gõ bàn phím đm thanh vắng
nghe như tíng khc tấm tức
ngy chia tay nng trong qun lạnh

Yu tới b́n
nàng ṽn mo xẹo buồn dai khng chịu cười

Hèn chi U vương cho xé lụa đ́t lửa
hn chi Trần Hậu chủ tiu tn san h
những g hong đế tnh si dai dẳng
lm non nước điu tn

Nỗi buồn tiểu Đỗ khc Hậu đnh hoa

Hn chi
hn chi
m ba la !

 

Nguyễn Hn Chung