Nguyên Lạc


 

CHONG ĐÈN ĐỌC VẦN THƠ CỔ

 

Mắt đầy tôi đối bóng tôi
Đèn chong nến lệ đọc lời bi ai
Sầu theo từng chữ. thở dài
Chúng sinh văn tế thập loài. thảm thương!

"C̣n chi ai quí ai hèn
C̣n chi mà nói ai hiền ai ngu
Một phen thay đổi sơn hà
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu" *

Mười loài chết thảm chết đau!
Phù sinh bào ảnh mộng sầu thế gian! **
Kinh rằng sắc sắc không không
Nam mô đức Phật giải oan độ người!

 

Nguyên Lạc

................

[*] Văn tế thập loại chúng sinh - Nguyễn Du

[**] Nhất thiết hữu vi pháp /Như mộng huyễn bào ảnh /Như lộ diệc như điện (Kinh Kim Cang)

[Tất cả pháp hữu vi /Như mộng ảo bọt bóng /Như sương cũng như ánh chớp]

 


 

 

art2all.net