Nguyên Lạc

 

Đêm


 

Đêm trao thân là thật?
T́nh luôn là trăm năm?
Người có là măi măi?
Rượu cạn
sầu sao không?!

Đêm lạnh dài rất thật!
T́nh đă rồi hư không!
Nhớ chi
người khuất mất!
Cho mộng sầu căm căm!

T́m chi
t́nh đă mất?
Để đêm vọng muôn trùng?!


Nguyên Lạc
 

 

 

art2all.net