Nguyn LạcTNH BẬU DUYN QU
."Ḅu như con vịt ch́t chìm
Thò tay qua vớt, cá lìm kìm cắn tay"
[*]
.
Rạch nhỏ hai bn có hàng b̀n
Rụng bng quýn dụ cá lòng tong
Trn bờ thương ḅu tìm lưới vó
Vớt cá lòng tong, cá ròng ròng

*
Lòng tong v c rng rng
Kho tiu cho bậu đừng hng qun qua
Ví dù ḅu có xa ta
Mùi cá kho ṭ chắc là ... khó qun?
.
Ḅu xa qua śng mình n!
Chìu chìu ra rạch bùn tnh ... qua tìm
Lục bình tri xúng tri ln
Ḅu như con cá lìm kìm ... ḿt tăm
.
Ḅu còn nhớ cá lòng tong
Kho tiu cùng cá ròng ròng. ḅu ăn?
Tình qua ḅu nhớ hay khng?
Duyn qu kho cá lòng tong ... ròng ròng! [**]

 

Nguyn Lạc
...........


[*] M ơi ! Con vịt n chết chm
Con th tay xuống vớt c lm km n cắn tay con" [Ca dao]
[**] Ròng ròng:- Cá lóc con/ - Khóc ròng ròng
 

 

 

art2all.net