Nguyên Lạc

 

 

T̀NH EM GIAM GIỮ HỒN ANH

 

Chiều em phía ấy mênh mông!
T́m đâu thấy dấu môi cong em và...
Đẫm quỳnh riêng một đóa hoa
Trinh nguyên xanh mộng ước mơ t́nh này!
.
Anh ngh́n đêm vẫn cứ say
T́nh em giam giữ hồn ai ngục tù!
.
Ngục tù một kiếp thôi đâu
Kiếp sau có gặp vẫn tù ngục em!
.
 

Nguyên Lạc


 

 

art2all.net