Nguyên Lạc

 

 

VÀNH TANG THÁNG TƯ

"Vành tang cho Tháng Tư Đen
Xin cho người cơi Vĩnh Hằng ngủ yên
Quên đi thù hận oan khiên
Để hồn thanh thản về miền hư vô" [*]


*
Quên đi!
Có nghĩa chưa quên
Xin cho yên ngủ
Oan khiên vẫn đầy!
Vành tang. ta khóc ai đây?
Bạn bè chiến hữu. từ ngày tang thương!

Tâm kinh
tụng khúc vô thường
Tế Văn Thập Loại [*]
giải oan cho hồn
Tháng Tư dâu bể đoạn trường
Cầu mong hồn
cơi vĩnh hằng
an nhiên!


..............
[*] Thơ Dư Mỹ
[**] Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh - Nguyễn Du


Nguyên Lạc

 

 


 

 

 

art2all.net