Phạm H̀ng n

 

 

 

 

SCH

 

ĐẠI THỤ TR̉ HOA ( Thơ Phạm Hồng n)

 

 

 

THƠ

 

BNG TỐI

BỤI THƠ

CI BNG

CM ƠN TẶNG PHẨM EM

CÕNG THƠ LN NÚI

CNG THƠ VỀ QU

CHN DUNG

CHỈ CÓ EM, CHẮP CÁNH CHO THƠ

CHIẾC L TRN NGỰC THƠ

CH̃, CHO THƠ HÓA MƠ

CỞI TR̀N THƠ, HỨNG GIÓ

CỬA TIM

DỌN CHỖ CHO PHIN KHC GY

ĐẠI THỤ TR̉ HOA

ĐM H̀NG N

ĐM TIỆC TAN

ĐI KHM BỆNH

ĐI MỔ MẮT Ở GROSSMONT SURGICAL CENTER

ĐỘC DIỄN

ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CH

GH THĂM VƯỜN HƯƠNG CẢ

GÍC MƠ ĐỊN THỌ

HIN PH́

IXORA PHAN THÍT

KHI BỎ SNG

KHI EM YU TA

KHC MƯA

LC ĐC XUN RƠI

Ḷ VÀ MÁU

LỜI HT RONG

LUNG LINH CÀ MAU

MẠT LỘ

MỘT NGY BNH AN

MỘT NGY Ở THNG MƯỜI MỘT

NH NHEM SI GN

NHỮNG TRI TIM ĐẬP NHỊP CHUNG

NỤ HN Đ

Ở MỘT NƠI, TRONG QUN PHỞ

RA BỈN

SI GN MA THU

TIỄN BẠN

TIỄN BẠN VỀ HOUSTON

THNG MƯỜI, THU P MẶT

THNG TƯ, KHA NGỮ NGN CM

TRN H̀ MIRAMAR

TRUNG THU

V̀ SANTA ANA, THĂM ZULU

XA NHAU

 

 

VĂN

 

DA RỪNG

KHÚC SNG CHIA

MƯA NGHỊCH MÙA

NÀNG THƠ

 

 


 

art2all.net