PHAN NHƯ

 

 

 

T H Ằ N G  B Ờ M  V Ô  H Ạ

( đồng dao tháng bảy )


Nghiêng nghiêng bên này
Ngă ngă bên kia
Không đen th́ trắng
Không nắng th́ mưa
Xanh đỏ tím vàng
Ôi chao mệt quá!
Thằng Bờm vô Hạ
Không ngồi bên nớ
Không đứng bên tê
Bờm lo bữa củi
Bờm vui nấu cơm
Cầm cái quạt không
Quét sạch luân hồi
Thổi bay bản ngă
Tâm ơi là tâm!

Vào rằm tháng bảy
Đến hội Vu Lan
Xin Phật nắm xôi
T́m về cuối Hạ
Đâu rồi Mẹ ơi!


Phan Như

 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net