Nguyễn Quốc Trụ

 


MAXIMUS

 

 God is older than the sun and moon
and the eye cannot behold him
nor voice describe him.
But a naked man, a stranger, leaned on the gate
with his cloak over his arm, waiting to be asked in.
So I called him: Come in, if you will! -
He came in slowly, and sat down by the hearth.
I said to him: And what is your name? -
He looked at me without answer, but such a loveliness
entered me, I smiled to myself, saying: He is God!
So he said: “Hermes!”
God is older than the sun and moon
and the eye cannot behold him
nor the voice describe him:
and still, this is the God Hermes, sitting by my hearth


D.H. Lawrence

 

~~oOo~~

 


Maximus
 

Chúa th́ già hơn mặt trời và mặt trăng
Mắt không thể nh́n
Tiếng nói không thể diễn tả người
Nhưng 1 người đàn ông trần trụi, 1 kẻ lạ, dựa vào cổng
Với chiếc áo choàng trên tay, đợi để được yêu cầu vô nhà
V́ vậy tôi nói: " Mời vô, nếu bạn muốn!"
Người đó chậm răi đi vô, và ngồi bên ḷ sưởi
Tôi nói với ông ta: Và tên bạn là ǵ?
Ông ta nh́n tôi không trả lời, nhưng cái vẻ đáng mến như thế
Đi vô tôi, tôi mỉm cười với chính ḿnh, nói:
Người là Chúa Trời!
V́ vậy ông nói: "Hermes"
Chúa Trời già hơn mặt trời, và mặt trăng
Mắt không thể nh́n
Tiếng nói không thể miêu tả Người:
Và, vẫn thế, đây là Chúa Trời Hermes, ngồi bên ḷ sưởi của tôi.

 

D.H. Lawrence

(Nguyễn Quốc Trụ dịch )


Bài thơ này mở ra tuyển tập thơ "The Book of Luminous Things" của Milosz, và ông xếp nó vô mục "Epiphany", và giải thích:


Epiphany may also mean a privileged moment in our life among the things of this world, in which they suddenly reveal something we have not noticed until now; and that something is like an intimation of their mysterious, hidden side. In a way, poetry is an attempt to break through the density of reality into a zone where the simplest things are again as fresh as if they were being seen by a child. This anthology is full of epiphanies. I decided to place some of them in a separate first chapter to highlight this aspect of poetry. These particular poems are a distillation of my major theme.

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

 

(Nguồn : Tin Văn

www.tanvien.net

New Tin Văn

www.tinvan.limo )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net