Song Nhị

 

art2all.net n cần giới thiệu:

 

50 NĂM CẦM BT

 

 

 

50 NĂM CẦM BT

TUYỂN TẬP VĂN

Tc giả : SONG NHỊ

CỘI NGUỒN Xuất bản lần thứ nhất 10/2015

450 trang

In tại nh in PAPYRUS PRINTING, San Jose, California, USA

Lin lạc : songnhi.us@gmail.com

~~oOo~~

TỰA

CHƯƠNG DẪN NHẬP :

VI MẪU CHUYỆN RỜI 1.

VI MẪU CHUYỆN RỜI 2.

~~oOo~~

TUYỂN TẬP VĂN 50 NĂM CẦM BT CỦA NH VĂN SONG NHỊ
DƯỚI GC NHN SỬ HỌC ( L ĐNH CAI)

~~oOo~~

Ra Mắt Sch 17 Thng 4, 2016

~~oOo~~

 

~~oOo~~

 

 

 

~~oOo~~

Mọi trch dịch, ấn lot phải được chấp thuận bằng văn bản của tc giả v NXB.

 

 

art2all.net