Thái Bạch Vân

 

CƯU MANG CHỮ HIẾU

 Ngày Rằm tháng bảy, tiết Vu Lan,
Khuyến nhủ người người đạo hiếu, an.
Theo gót Kiền Liên gương sáng chói,
Ghi tâm chữ hiếu bóng hào quang.
Công cha ngất núi sao đền đáp?
Nghĩa mẹ tràn khơi há bẽ bàng!
Âu Á, năm châu cùng đạo lư,
Làm con hiếu đễ quyết cưu mang.

Thái Bạch Vân

 

 

 

 

art2all.net