Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

 

 

 

Mẹ 5 – Buổi sáng 7 – Du mục 9 – Phân vân 12 – Nói với người t́nh 14 – Sự thật 20 – Ư nghĩa 23 – Trong cơn thao thức 26 – Trường ca Việt Nam 29 – Trong đêm 37 – Lời  cho em cuối năm 41 – Gọi 44 – Minh họa 48 – Tranh phụ bản 54 – Xe của chúng ḿnh 55 – Quà cho mùa xuân 58 – Tháng tám 61 – Ngoài miền cực lạc 64 – Trong cơn thao thức-II 68 – Tên đặt cho con 70 – Dấu nhạc buồn 74 – Bên ngoài mùa xuân 77 – Cuồng ca 80 – Cho con trai đầu ḷng 83 – Hư vô 89 – Đời không dung người hào kiệt 91 

  

 

  

Trong Cơn Thao Thức

Thơ Thiếu Khanh

Nhà xuất bản Da Vàng 

(Đà Nẳng)

xuất bản năm 1971, với tranh b́a (đă mất) và tranh phụ bản của họa sĩ Vơ Đ́nh (Canada.).

 

Tác giả in lại 10 bản bằng vi tính,

 có phục hồi và hiệu chỉnh

 

Gồm 6 bản đặc biệt

      Và 4 bản mang tên các con

Nguyễn Hoàng Đông Phương

Nguyễn Hoàng Nam Phương

Nguyễn Hoàng Yến Phương

Nguyễn Hoàng Vĩnh Phương

 

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net