Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

             thơ

 

 

 

Trong Cơn ThaoThức

 

Thơ Thiếu Khanh

Ba (đ mất) v minh họa của V Đnh (Canada)

Nh xuất bản Da Vng

Đ Nẳng 1971.

 

Bản in lại

 

 

 

*Nn hương thao thức con thắp cho Ba.

*Knh dng Mẹ.

 

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net