a2a ân cần giới thiệu

 

 

 

 

THÂN TRỌNG SƠN

 

LĂNG DU MIỀN ĐẤT LẠ

 

TẬP THƠ DỊCH

 

 

Tranh b́a: Đinh Cường

Tŕnh bày: Nguyễn Sông Ba

Sách dầy 198 trang, khổ 13.5x20cm, giá b́a 90 000 đ.

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

 

Liên lạc: cuanhado@gmail.com

 

~~oOo~~

 

 

LỜI NGỎ

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI THƠ CỦA 10 TÁC GIẢ

 

THƯ MỜI THAM DỰ RMS

 

NHÀ GIÁO, DỊCH GIẢ THÂN TRỌNG SƠN RA MẮT SÁCH

 

NGHE THƠ Ở ĐÀ LẠT

 

 

 

~~oOo~~

 

 

 

 

 

 

Trang Thân Trọng Sơn

art2all.net